Styret i Rissa Idrettslag

Tom André Bredesen
Styreleder
E-post: post@rissail.no
Mobil: 993 84 669


Ingunn Flytør
Nestleder/ kasserer

E-post: post@rissail.no


Terje Dyrendahl

Styremedlem


Rolf Braun
Styremedlem


Odd-Karstein Solum
Styremedlem (fotball)
E-post: fotball@rissail.no
Mobil: 458 00 680


Anita H. Dyrendahl
Styremedlem (håndball)
E-post: anita.dyrendahl@smnregnskap.no

Mobil: 416 53 797


Tove Solli
Styremedlem (turn)
E-post: tovsolli@broadpark.no
Mobil: 988 42 880